نوآورپلیمر تبریز

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مستربچ و کامپاندهای پلیمری مستربچ مشگی گرید لوله مستربچ مشگی گرید فیلم و تزریق ،مستربچ آنتی اکسیدان ، کامپاند لوله 16(PE40)

نام مدیرعامل:
محمد حسین علیپور

Noavarpolymertabriz@gmail.com

04133361996

مکان

تبریز ، جاده آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی