مه نور کیمیا

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده رزینهای آلکیدی، تیتانیوم دی اکساید، پترورزین

نام مدیرعامل :

وحید زینال زاده

info@mahnoorkimia.com

021- 88533000

مکان

تهران، خیابان سهروردی شمالی - خیابان توپچی - شماره 26 - طبقه 5 - کدپستی : 1558844511