مهندسی پتروسازه بین الملل آرام

شرح مختصری از فعالیت ها

EPC مخازن کروی، استوانه‌ای و تحت فشار

اطلاعات شرکت