نمودارگیری از گل حفاری، Loss Control Material ، سیالات حفاری، حفاری افقی و وایرلاین Wire Line