مهندسی و خدمات چاه پیمای مهران

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات یکپارچه چاهی و ایمنی در زمینه پروژه های نفت و گاز خشکی و دریا شامل: سیمانکاری، احیاء و تحریک چاه، لوله های مغزی سیار، فرآوری نیتروژن، سیم رانی، تاج سرچاهی و تکمیل چاه، H2S، چاه آزمایی، حفاری انحرافی، راندن لوله جداری

نام مدیرعامل :

بهرام رضایی

info@mehranservices.com

5- 88210684- 021

مکان