تولید انواع سینی و نردبان کابل، درپوش ها و نگهدارنده های مربوط در امور برق و مخابرات، سازه های فلزی خطوط انتقال نیرو و پستهای فشار قوی