مهندسی نوآور هوا

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده سیستم های هوای فشرده وکمپرسورها ی هوا، سیستم های پکیج گاز هیدروژن و گازهای صنعتی

نام مدیرعامل :

محمد حاجی احمد

info@noavarhava.com

021- 66903254

مکان

تهران - خیابان باقرخان - خیابان باقرخانی غربی - شماره 81- ساختمان نوآور هوا