تأمین و تولید آلیاژهای مقام به خوردگی از جنس ( سوپر آلیاژهای اینکونل و اینکولوی، هست الوی و ساخت، تجهیزات از آلیاژهای اینکونل و اینکولوی و هست الوی مقاوم به خوردگی و حرارت )