مهندسی سما اندیشان اسپادانا

شرح مختصری از فعالیت ها

تأمین و تولید آلیاژهای مقام به خوردگی از جنس ( سوپر آلیاژهای اینکونل و اینکولوی، هست الوی و ساخت، تجهیزات از آلیاژهای اینکونل و اینکولوی و هست الوی مقاوم به خوردگی و حرارت )

نام مدیرعامل :

محمود امامی گوهری

samaandishanesp@gmail.com

0311- 3876106

مکان

اصفهان - خیابان امام خمینی - شهرک صنعتی امیرکبیر - بلوک 11- واحد 61