مهندسی آزمایشگاهی دی آزمون

شرح مختصری از فعالیت ها

مرکز سرویس و تعمیرات تجهیزات آزمایشگاهی آنالیتیکال، تحقیقاتی و صنعتی

نام مدیر عامل:

فرد

general@dayazmoon.com

021-88882385

مکان