مهندسین مشاور زمیران

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات گسترده فنی در امور مهندسی ژئوتکنیک ، مهندسی خاک و پی، مهندسی کاربردی علوم زمین و مهندسی محیط زیست و آبهای زیرزمینی

نام مدیرعامل:
ادوارد بابا خانیانس

info@zamiran.com

021-88811874-6

مکان

تهران میرزای شیرازی خیابان شهید خدری شماره 68