تولید کننده پست های کمپکت، انواع تابلوهای برقی فشار متوسط و ضعیف و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، طراحی و مشاوره و اجرای پروژه های نیرورسانی، تأمین اقلام برقی فشار ضعیف و فشار متوسط و فشار قوی