مهرگان صنعت آژند نیرو

شرح مختصر فعالیت  :  مهندس ابو القاسمی

تلفن    :  02166308967

فکس  :  02166308967

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان