مصلی پلاستیک

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

طاهر مهدوی

0511- 7298856

مکان

مشهد، خیابان مطهری جنوبی 32، پلاک 41