مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مشاوره و ارائه نرم افزار در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، ارائه راهکارهای مدیریتی، برگزاری دوره های آموزشی بهمراه آزمون های بین المللی

اطلاعات شرکت