مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی پتروگس

شرح مختصری از فعالیت ها

این همایش به طور سالانه با رویکرد ارائه طرح های جدید شرکت های دانش بنیان دانش بنیان به صنعت، تجاری سازی اختراعات، دالان تسهیل کنندگان و سرمایه گذاران، اختراعات تجاری شده، بخش نیازمندی های فناورانه و پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد با حضور مدیران و متخصصین شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی به صورت تخصصی برگزار می شود.

نام مدیر عامل:

شهاب شفائیان

petrouges@gmail.com

021-88853416

مکان