پیشگام در پروژه های انرژی تجدیدپذیر در سطح کشور، قابلیت انجام پروژه های متفاوت در زمینه خورشیدی، بادی، زیست توده، نیروگاه های DG, CHP به صورت مهندسی، خرید و ساخت (EPC) و تأمین مالی مورد نیاز پروژه ها (BOT, EPCF)