مجتمع شیمیایی لاک133

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع لاک ها، پوشش های صنعتی

نام مدیر عامل:

ابراهیم ابراهیمی بخش بندی

abrahimilack@yahoo.com

0411-2861911

مکان