مجتمع تولیدی صنعتی رزین های یزد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع رزینهای آلکیدی

نام مدیرعامل :

سید مسعود طباطبایی

info@rezinhayeyazd.com

6231330- 0351

مکان

استان یزد - مهریز- منطقه صنعتی چمران