ماهنامه صنایع پلاستیک

شرح مختصری از فعالیت ها

انتشار ماهنامه، ارایه دهنده ی اخبار و نسخه ی دیجیتال مجله از طریق سایت

نام مدیر عامل:

احمد علی ساعت نیا

aasaatnia@live.com

021-77608172

مکان