صادرات MEG به کشورهای « ترکیه و روسیه،» صادرات روغن پایه به کشورهای ترکیه، روسیه و امارات، صادرات گازوئیل به کشور افغانستان، ترانزیت گازوئیل به کشور افغانستان، صادرات قیر به ترکیه و روسیه، واردات روغن پالم از مالزی به ایران