فرش ایلیا کاشان

شرح مختصری از فعالیت ها

فرش ماشینی _ نخ کنف {جوت} _ الیاف

اطلاعات شرکت