طوس تارا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده انواع محصولات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک استان خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

فرزاد دهدشتی

0511- 2400310- 2400601

مکان

مشهد، کیلومتر25جاده قوچان، شهرک صنعتی ماشین سازی، صنعت 16 ، قطعه 290