مشاور و اجرای پروژه های تأسیسات برق، تولید تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، تولید سینی و نردبان کابل و متعلقات مربوطه، تولید جعبه های تقسیم آلومینیوم و لوله های برق