انجام عملیات مهندسی، طراحی، نظارت بر اجرای مطالعات امکانسجی، اجرای پروژه های تحقیقاتی و امثالهم در صنعت نفت و غیر آن کارهای مربوط به خدمات مهندسی صنایع، طراحی، ساخت و سفارش کالاهای صنعتی در داخل و خارج کشور، خدمات تأمین کالا جهت اشخاص ثالت و اقدام به هر گونه عملیات مجاز بازرگانی صادرات و وادرات در اجرای اهداف شرکت