طراحی و مهندسی صنایع انرژی

شرح مختصری از فعالیت ها

انجام عملیات مهندسی، طراحی، نظارت بر اجرای مطالعات امکانسجی، اجرای پروژه های تحقیقاتی و امثالهم در صنعت نفت و غیر آن کارهای مربوط به خدمات مهندسی صنایع، طراحی، ساخت و سفارش کالاهای صنعتی در داخل و خارج کشور، خدمات تأمین کالا جهت اشخاص ثالت و اقدام به هر گونه عملیات مجاز بازرگانی صادرات و وادرات در اجرای اهداف شرکت

نام مدیرعامل :

سید محمدعلی غفاری زاده

info@eied.com

021- 22565040

مکان

تهران - خیابان پاسداران - کوهستان دوم - شماره 4