صنعت و شیمی

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید رزین های فنولیک

نام مدیرعامل:

مسعود فرشیدی

sanatshimi@dpimail.net

021- 88710293

مکان

تهران - خیابان اسدآبادی - خیابان 14 - پلاک 3 - شماره 6 - طبقه 3