صنعت افروزان صدرا

شرح مختصری از فعالیت ها

پیمانکاری سیویل و تاسیسات وتجهیزات

نام مدیرعامل:
سعید اله یاری

s.a.sadra@gmail.com

0711-6266261456

مکان

شیراز ، بلوار چمران ، انتهای خیابان ابیوردی 3 ساختمان کسری ،واحد 5