صندوق ضمانت صادرات ایران

شرح مختصری از فعالیت ها

حمایت و پشتیبانی از صادرات غیر نفتی کشور، پوشش ریسک و عدم بازپرداخت وجوه خدمات و کالاهای صادراتی توسط خریداران خارجی از طریق صدور انواع بیمه نامه ها پس از اعتبار سنجی از خریداران خارجی، صدور بیمه نامه سرمایه گذاری جهت پوشش ریسکهای سیاسی، تسهیل تأمین مالی صادرکنندگان از طریق صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری، بانکی، بررسی دوره ای وضعیت اقتصادی کشور، بازارهای هدف و تعیین رتبه و سقف اعتباری کشور، ارزیابی بانک ها و خریداران معتبر و مورد قبول و تعیین ضمانت پوششی کلی در قبال هر کشور

مدیرعامل : طاهر شه حامد

تلفن: 88733370-021

فکس: 88733376-021

ایمیل: Info@egfi.org

زمینه فعالیت

  • شرکت های سرمایه گذاری و تأمین مالی

مکان

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان شانزدهم غربی، شماره ۵