صنایع پلاستیک فرناز مشهد

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :

فیروز ابراهیمی

0511- 7285051

مکان

مشهد، جاده سیمان ، بعد از همت آباد