صنایع شیمیایی کیمیای اکسیر

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده کربوکسی متیل سلولز

نام مدیرعامل :

مهدی حجه فروش

Kimiayexir313@yahoo.com

0312- 5642282

مکان

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، انتهای خیابان شیخ بهایی، شماره 424