صنایع شیمیایی پارچین

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ضدیخ، تینر و رنگ صنعتی، مواد انفجاری، رزین نیترو سلولز

نام مدیرعامل:
آصف بهروزی

pcfep@isiran.com

021-33130481

مکان

تهران، کیلومتر 35 جاده خاوران ، جاده اختصاصی پارچین