صنایع شیمیایی آریز رنگ

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده کلیه رنگ های و پوشش های صنایع چوب از قبیل نیم پلی استرهای مات

نام مدیرعامل:

محسن براتی

arizrang@yahoo.com

0251- 7303211

مکان

قم، جاده کاشان، منطقه صنعتی اطلس، خیابان سوم