صنایع سلولز آریا

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع پودرهای سلولز وآلفا سلولز

نام مدیرعامل :

امیر اتابک مقدم

info@ariacel.com

021- 22018475

مکان

تهران، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار، ناهیدغربی، شماره 48