شیمی رنگ فعال

شرح مختصری از فعالیت ها

واردکننده پیگمنتهای ارگانیک، معدنی، حلال در آب و رنگهای نساجی، تهیه مواد اولیه رنگ سازی، پلاستیک و چاپ، تهیه و توزیع مواد اولیه

نام مدیرعامل :

داوود فعال

faalshimirang@yahoo.com

021- 33111249

مکان

تهران، خیابان ناصرخسرو، روبروی وزارت دارایی، سرای روشن، طبقه دوم، پلاک 35/3، کدپستی 1116653393