شیمیایی متانول کاوه

شرح مختصری از فعالیت ها

متانول گرید AA، آرگون مایع

نام مدیرعامل:
جعفر عسگریان

info@methanolkaveh.com

0773-5465193-97

مکان

بوشهر ، بندر دیر ، کیلومتر 5 جاده ساحلی دیر، بوشهر