شیشه شناور اردکان

شرح مختصر فعالیت  : تامین کنندگان و تولید کنندگان پتروشیمی. نفت و گاز

مدیر عامل  : 

تلفن    :  0212413

فکس  :  0212413

زمینه فعالیت

  • تولید کنندگان و تأمین کنندگان تجهیزات صنعت پتروشیمی
  • خدمات فنی و مهندسی

مکان