شکوه رنگ شرق

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده قطعات پلاستیک و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک

نام مدیرعامل :

امیر رضا امینی

0511- 7649348

مکان

مشهد، بلوار هاشمیه، خیابان هاشمیه 10 ، پلاک 60