شرکت فتی مهندسی پرتو سطح آبگین

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات ، فروش تجهیزات ،آموزش، لپینگ و پولیشینگ سطوح تخت وکروی

نام مدیرعامل:
مهدی خلیلی نژاد

info@partosath.com

021-77350053

مکان