شرکت صنعتی و شیمیایی نگین زره پارس

شرح مختصری از فعالیت ها

تولیدکننده رنگهای حفاظتی، صنعتی، دریایی، ضدحریق، اپوکسی های کف و دیوار و تینرهای صنعتی

اطلاعات شرکت