شرکت صنایع پتروشیمی سبلان
شرح مختصری از فعالیت ها

متانول گرید AA به میزان 1/650/000 تن در سال

اطلاعات شرکت