شرکت تعاونی مرزنشینان موج دریا

شرح مختصری از فعالیت ها

نام مدیر عامل:

غلامعلی شاوردی

061-53729580

مکان

خوزستان- شادگان- پشت اداره دارایی