سیما تجهیز پویا

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات بازرگانی

نام مدیرعامل :

مهدی دهقانی اشکذری

sigmatajhiz@yahoo.com

0351- 8265638

مکان

یزد، میدان شهدای محراب، مجتمع فذک