نهاد صنفی متشکل از 450 شرکت سازنده، پیمانکار و مهندسی مشاور صنعت برق کشور