سلفون سروش

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده قطعات پلاستیکی و عضو انجمن صنایع همگن پلاستیک خراسان رضوی

نام مدیرعامل :‌

مرتضی محمدزاده

0511- 2254494

مکان

مشهد، جاده سیمان، جاده مقصود آباد