تعیین مسیر حرکت و اولویت های ملی کشور، رفع موانع در زمان اجرا و خدمات رسانی به بخش های اجرایی ( خصوصی و دولتی ) برای توسعه فناوری نانو