سامان کیمیا شرق

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید الکل صنعتی تهیه و توزیع مواد شیمیایی، خدمات مهندسی صنعت پتروشیمی

نام مدیرعامل:
امین فرهادی

farhadi_a662yahoo.com

0584-2262187

مکان

بجنورد- خیابان 17 شهریور شمالی