سامان پلیمر سپاهان

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده گرانول وپروفیل های صنعتی pvc

نام مدیر عامل:

مجتبی جان نثاری

city_wood_esf@yahoo.com

031-37736357

مکان

اصفهان- خیابان کهندژ- حد فاصل کوچه 54و 56 - گروه تولیدی شهر آرا