سامانه پوی شرق (آسترتونر)

شرح مختصری از فعالیت ها

انواع تونر (جوهر پرینترهای لیزری وفتوکپی) با نام آسترتونر

نام مدیرعامل :

محمد حسین حسنی

info@astertoner.ir

0511- 2453398

مکان

مشهد – شهرک صنعتی مشهد