سازمان بهره وری انرژی ایران – سابا

شرح مختصری از فعالیت ها

مدیریت انرژی از طریق انجام فعالیت های فنی، آگاه سازی و آموزشی

نام مدیرعامل :

سید حسین سجادی

info@saba.org.ir

887374001-5 /2- 88579690- 021

مکان

تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار دادمان - پژوهشگاه نیرو - ساختمان معاونت انرژی - طبقه دوم