سازاکو

شرح مختصری از فعالیت ها

دارنده دانش فنی رزینهای امولسیونی بر پابه آب

نام مدیر عامل:

شهاب نصر

info@sazaco.com

031-36701150

مکان

اصفهان- مرداویج- استقلال جنوبی- پلاک 2