سارنگ سبز مبین

شرح مختصری از فعالیت ها

۱.افزودنی های پلیمری ۲.ترکیبات پلی یورتان(رنگ و پوشش سطحی) ۳.افزودنی نخ و الیاف ۴.موادشیمیایی نساجی ۵.مواد شیمیایی چرم

اطلاعات شرکت